Know Us Better

Crestart

CRESTART CReative rESilienT leARning communiTies meeting COVID challenges

 

наблюдение и анализ 

на публични политики

public policies watchdog

www.active-world.net/forum 

 

                                                 

 

CRESTART CReative rESilienT leARning communiTies meeting COVID challenges

(Креативни устойчиви общности, учещи се и посрещащи предизвикателствата на COVID)

 

През 2021 г. Фондация ФОРУМ стартира участието си в проект CRESTART – https://crestart.org, по който организацията е партньор. Проектът е финансиран по програма Еразъм+ и с подкрепата на Европейската комисия. 

Изпълнява се в 4 държави членки на ЕС от:

CARDET – Кипър (https://www.cardet.org

Changes & Chances – Нидерландия (https://changeschances.com)

CROMO Alapitvany – Унгария (https://www.cromoalapitvany.hu

ФОРУМ – България (https://www.active-world.net/forum)

 

Екипът на проекта си поставя за цел да събере, създаде и предостави на организаторите на местната общност и заинтересованите страни знания и инструментариум за организиране на дейности на и в местната общност в кризисни времена, чрез което да се допринесе за сплотеността на общността. Проектът се фокусира върху организации и активни граждани от областта на културата, но резултатите могат да се прилагат и в други области. 

Изграждането на капацитет сред местните заинтересовани страни е от ключово значение и за да го подкрепим, ние организираме обучителни семинари и мултипликационни събития във всички участващи страни, в които могат да участват местни организации, активни граждани, представители на администрацията и др.

Основните цели на проекта са свързани с:

 • Описание и картографиране на старите утвърдени традиции от местните общества и оценка на техните шансове да оцелеят през 21 век.
 • Картографиране на въздействието на пандемията от COVID върху културата на местните общества в участващите страни и пилотните селища.
 • Оценка и описание на ресурсите на общността в пилотните селища, със специално внимание към творческия капацитет сред целевите групи.
 • Чрез картографиране планираме да достигнем и до активни граждани (непрофесионални организатори на общности), а също така планираме да идентифицираме официални и неформални местни групи.
 • Колекция от най-добри практики в участващите страни, с особено внимание към геополитическите и културни различия в Холандия, Унгария, България и Кипър.
 • Търсене на възможности за включване на местните жители по целеви групи (младежи, възрастни, възрастни в трудоспособна възраст) за постигане на основната цел.
 • Оценка на възможностите за офлайн и онлайн дейности и разработване на нови решения по целеви групи в пилотните населени места.
 • Създаване на инструментариум за изграждане на капацитет на местните жители да станат активни заинтересовани страни, оформящи културата, и местни организатори на общността.
 • Международен обмен на творчески решения, адаптиране на нови творчески методи на местно ниво.
 • Предоставяне на удобен за потребителя и лесно приспособим инструмент за измерване на социалното въздействие за населени места, желаещи да подкрепят инициативи на общността.

 

Резултати от проекта:

ПРОУЧВАНЕ: ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГЛОБАЛНАТА ЕПИДЕМИЯ НА КОВИД ВЪРХУ ОБЩНОСТНОТО СБЛИЖАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВА

Събрани са 400 отговора чрез въпросници в 4 държави (Унгария, България, Холандия, Кипър), за да проучим ефекта на covid върху културните навици на местните общности. В допълнение на това проведохме 62 лични интервюта с ключови заинтересовани страни от различни целеви групи в пилотните селища.

Докладът от проучването може да бъде намерен на 5 езика, в т.ч. и български на следната Интернет страница: https://crestart.org/project-results/research-report/ 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩНОСТТА

Разработена е Учебна програма за включване на общността, насочена към обществени организатори.

Учебните материали предоставят теоретични и практически познания по темата за активното гражданство, общественото участие, както и достъп до добрите практики, които събираме по време на проекта.

Програмата беше разработена съвместно от партньорите и би била полезна за професионалисти в общността като преподаватели, младежки работници и организатори на общности, културни мениджъри, които могат да научат методологията на обществено участие и съвместно създаване и да споделят добри практики.

Учебната програма може да бъде намерен на 5 езика, в т.ч. и български на следната Интернет страница: 

https://crestart.org/project-results/curricula-on-public-involvement/ 

УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Уеб платформа за електронно обучение се състои от 4 модула:

 1. Дефиниране на криза и култура
 2. Реагирайте интелигентно на криза – подгответе себе си и общността си
 3. Управление на кризи отдолу нагоре – стъпка по стъпка
 4. Как да използваме културно базирани дейности при кризи

Модулите са много лесни за използване и помагат за предоставяне на теоретични и практически знания по темата за управление на кризи, активно гражданство, обществено участие, култура и изграждане на общност.

След съответната регистрация, модулите могат да бъдат открити на 5 езика, в т.ч. български на следната Интернет страница: https://elearning.crestart.org/ 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО (в процес на изпълнение)

ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ПРОЕКТА (в процес на изпълнение)

За повече информация, посетете:

 

– – –

Проект CRESTART (2021-1-HU01-KA220-ADU-000027016) е финансиран с подкрепата на ЕРАЗЪМ+ и Европейската комисия. Този уебсайт отразява възгледите само на авторите и Програмата и Комисията не могат да носят отговорност за каквато и да е информация съдържаща се в него.

Subscribe new and go premium for one month

Subscribe to our newsletter.
Get updates to news and events.